วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ราย 17 จังหวัดภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 RSS

 

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน
ราย 17 จังหวัดภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (ประจำปีงบประมาณ) 

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ราย 17 จังหวัดภาคเหนือ