รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว อยู่ต่อไปอีกเป็นกรณีพิเศษ RSS

 

รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว อยู่ต่อไปอีกเป็นกรณีพิเศษ