ขอเชิญชวนท่านที่มารับการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตอบแบบสำรวจในการติดต่อรับบริการ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานตาม QR code RSS