ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการต่ออายุ หนังสือรับรองบุคคล ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) จังหวัดเชียงใหม่ RSS