เตือนนายจ้างแรงงานต่างด้าว จ่ายค่าใบอนุญาตทำงานภายใน 15 มี.ค. 65 RSS

 

เตือนนายจ้างแรงงานต่างด้าว จ่ายค่าใบอนุญาตทำงานภายใน 15 มี.ค. 65

กระทรวงแรงงานเร่งนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 2564 ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ทำเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลังกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบพบว่า มีนายจ้างยังไม่มาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 19,489 ราย ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้นายจ้างสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หากยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 จะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ และกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

โดยนายจ้างหรือสถานประกอบการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 1,350 บาท ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว

“การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวคำนึงถึงการรักษากำลังแรงงาน ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของนายจ้าง สถานประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูประเทศ ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขับเคลื่อนได้ต่อไป

ทั้งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำมาโดยตลอด

ซึ่งผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอฝากถึงนายจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด เห็นความสำคัญของการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย คนต่างด้าวได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้รับ”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบายถึงมติ ครม. วันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า เป็นการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าว

ขั้นตอนการดำเนินเอกสารมีดังนี้

1. หากพบคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะจัดทำประวัติ และให้นายจ้างมายื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 7 วัน (ตอนนี้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว)

2. ชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

3. ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคล ตรวจสุขภาพ 6 โรค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. ขอรับตรวจลงตราหรือประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2564 พบคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้จัดทำประวัติ และบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 353,776 คน มีนายจ้างมาดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 334,287 ราย

ยังคงเหลือนายจ้างที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 19,489 ราย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด หากนายจ้างหรือสถานประกอบการ ยังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ กรมการจัดหางานจำเป็นต้องตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย”