แรงงาน ปล่อยกู้เงิน 50,000 ดอก 0% 12 งวด อาชีพอิสระ เช็กรายละเอียด RSS

 

แรงงาน ปล่อยกู้เงิน 50,000 ดอก 0% 12 งวด อาชีพอิสระ เช็กรายละเอียด

สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ เช็กเงื่อนไขรายละเอียด

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเปราะบางที่ต้องการทำงาน มีรายได้ และยังมีศักยภาพ แต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ล่าสุด กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท โดยให้ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1-12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน-กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย โดยมีนโยบายเร่งด่วน ปล่อยกู้ 50,000 ดอก 0% อาชีพอิสระ

เงื่อนไขกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรมการจัดหางาน


กรณีบุคคล วงเงินกู้ 1 - 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 2 ปี มีคุณสมบัติดังนี้   


1. ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน


2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน


3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 


4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน


กรณีกลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 2 ปี วงเงินกู้ 50,001 - 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 4 ปี และวงเงินกู้ 100,001 - 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี โดยมีคุณสมบัติดังนี้


1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน


2. ต้องมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน


3. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน


4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท


5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้


2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน


3. โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่มผู้รับงานฯ


4. แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้กู้และที่ตั้งของสถานที่ทำงานของกลุ่มผู้รับงานฯ


5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานฯ


6.หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้กู้ละผู้ค้ำประกัน


สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694