รมว.เฮ้ง สั่งกรมจัดฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตแรงงานต่างด้าว รับนโยบายเปิดประเทศ RSS

 

รมว.เฮ้ง สั่งกรมจัดฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตแรงงานต่างด้าว รับนโยบายเปิดประเทศ


          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลาย โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกระทรวงแรงงาน รับข้อสั่งการและได้มีการเตรียมแผนรองรับการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก หลังศบค.ปรับมาตรการฯ

“ปัจจุบันกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีการปรับแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อยๆคลี่คลาย ซึ่งความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องสำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการผู้ติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศปฏิบัติงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีหน้าที่ต้องบริหารราชการตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวบัญญัติ จึงกำหนดเปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง

โดยมุ่งหวังขจัดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการของแต่ละจังหวัดหรือเขตท้องที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติทางกฎหมาย ลดปัญหาด้านเอกสารหรือระยะเวลาการพิจารณาหรือเงื่อนไขการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผ่านการระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน ซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยจัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 75 คน

“ขอให้ข้าราชการกรมการจัดหางานที่ร่วมอบรมในวันนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ เสมอภาคเท่าเทียมแก่ผู้รับบริการ และไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว