วิธีขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ มีขั้นตอนยังไง ยื่นได้ถึงเมื่อไหร่ RSS

 

เปิดวิธีขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้อง มีขั้นตอนยังไง เปิดให้ยื่น Name List ถึงเมื่อไหร่ นายจ้างต้องทำอะไรบ้าง รวมไว้แล้วที่นี่ครบ


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมาย กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้างและสถานประกอบการ ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้อง (ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565) แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการเปิดยื่นบัญชีรายชื่อ

 • ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565 
 • ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน 

ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่และทำงานต่อในไทยได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากต้องการอยู่ทำงานต่อต้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะสิ้นอายุ และยื่นขอตรวจลงตรา VISA ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยนายทะเบียน จะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง คือ

 • ครั้งแรกไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2567 
 • ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับขั้นตอนที่นายจ้างต้องดำเนินการมีดังนี้

1. นายจ้าง/สถานประกอบการ หรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ กรมการจัดางาน เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

2. ยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ต่อ กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าวที่เว็บไซต์ กรมการจัดางาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย 

โดยมีค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นายจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน (วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565)

3. นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามแบบ บต.50 พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ อ.4 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 60 วัน) 

โดยนายทะเบียนจะออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน เพื่อให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินคู่กัน เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

4. คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม แบ่งเป็น

 • กรณีคนต่างด้าวที่รอขึ้นทะเบียนประกันสังคมจากนายจ้าง ระหว่างนั้นต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชนก่อน 
 • กรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และนำหลักฐานการทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าวมายื่นต่อนายทะเบียน เพื่อรับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงานไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2566

5. นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสุขภาพ 6 โรค จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ระหว่าง 16 สิงหาคม 2565 - 13 ก 66

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 
 • ไลน์ @Service_Workpermit 
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 
 • กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ