เร่งนายจ้าง ลงทะเบียนแจ้งชื่อ 'แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ' ผิดกม. ก่อน 15 ส.ค.นี้ RSS

 

เร่งนายจ้าง ลงทะเบียนแจ้งชื่อ 'แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ' ผิดกม. ก่อน 15 ส.ค.นี้

             นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

            โดยขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน ต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้อง และเป็นแรงงานที่เข้ามาเมืองผิดกฎหมาย ก่อนวันที่ 5 ก.ค.2565 หรือใบอนุญาตทำงานหมดอายุและไม่ได้ต่อใบอนุญาต หรือแรงงานเวียดนามที่เข้าเมืองด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เร่งยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งชื่อ

โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต่อกรมการจัดหางานผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ e-workpermit.doe. go.th

            โดยต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 60 วัน หลังยื่น Name List และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงิน  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

หลังจากนั้นนายจ้างต้องยื่นขอหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล หรือเอกชน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้น จะทำงานและอยู่ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568