ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาครการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยาลัยศิลปะ สี่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจำนวน 1 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนแม่แจ่มรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 5 อัตรา
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
เข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีฝีมือ