รายการ
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 1 อัตรา