โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน

 

วันที่  14 - 16 กรกฎาคม 2564 นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้  นายถาวร ผิวเณร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายณัฐพร ก่อเกิดวงศ์  เจ้าพนักงานแรงงาน  ดำเนินโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   จำนวน 20  แห่ง