ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

 

                  นายถาวร ผิวเณร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ฯ และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมร่วมเป็นวิทยากร ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปอิาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ประมาณ 20 คน