ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการ

 

วันที่  17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. นายถาวร ผิวเณร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญงานได้รับมอบหมายจาก นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำปาง ณ  ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชีย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง