ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ทำการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสวนป่าแม่จาง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง