พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น.
นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่