ประชุมคณะกรมการจังหวัด

 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
              นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมชอมพอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน