การตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

 

เรียน ผู้บริหาร  

                    นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือและคณะเจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ของผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล) และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศุนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ