โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย RSS

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

นางสาวรินรดา ไชยรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ตรวจคนเข้าเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์บริหารทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน