ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจเกษตรกรที่ประสงค์ไปทำงานเกษตรตามฤดูกาล ณ สาธารณรัฐเกาหลี (วีซ่า E-8) RSS