ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023 RSS

 

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023

EIT