ด่านตรวจคนหางานหนองคาย ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) RSS

 

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่านตรวจคนหางานหนองคาย ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ชาย 63 คน หญิง 2 คน ดังนี้ 1. นายจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศที่ สปป.ลาว จำนวน 44 คน ชาย 48 คน หญิง 1 คน ประเภทการเดินทาง ขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ (จง.23) ณ Nam Thenu 2 Power Company Limited(NNPoPC) ตั้งอยู่ที่ House no. 249 , Lao-thai Road, Vatnak Village, Sisattanark District PO Box@8be Vientiane Capital, Lao PDR 2. คนหางานซึ่งเป็นลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ้ง RE – ENTRY VISA เดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) จำนวน 16 คน ชาย 15 คน หญิง 1 คน ด่านตรวจคนหางานหนองคาย ได้รับแจ้งการเดินทางผ่านด่านตามแบบแสดงรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบจง.12) จาก นายจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกจ้างที่แจ้ง RE - ENTRY VISA ผลการตรวจสอบปรากฏว่า คนหางานได้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงใบรับรองผลการตรวจสุขภาพว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 72 ชั่วโมง