การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครั้งที่ 1/2565 RSS

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ และการเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย