ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ RSS

 

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายสุดใจ โกนากัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย