ร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 4 RSS

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวมีนา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 4 โดยมีนางสาววรุณี มุริกา นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นประธานในโครงการฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย