ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมือง RSS

 

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 6 ราย เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 2 คน พื้นที่สูง 1 คน เป็นเพศชาย ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แต่อย่างใด