ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 RSS

 

วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๖ นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดหางานในประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สิทธิ จำนวน 2 ราย 1.1 นางบุญมี รวมธรรม ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิแทนคนพิการ ประเภทการให้ความช่วยเหลืออื่นใดโครงการเลี้ยงวัว 1.2 นายทองคูณ วังวร คนพิการทางการไดยิน/การเคลื่อนไหว ประเภทการให้ความช่วยเหลืออื่นใดโครงการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าการตอบแทน จำนวน 119,720 บาท ผลการตรวจสอบของผู้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ คนพิการรับทราบการให้สิทธิพร้อมที่จะเข้ารับสิทธิดังกล่าว และไม่ได้ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับนายจ้าง/สถานประกอบการอื่นแต่อย่างใด