ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย
รมว.สุชาติ ขานรับข้อสั่งการ นายก มอบกรมการจัดหางาน จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้า หาอาชีพอิสระ ฝึกทักษะ ให้ประชาชนหลังโควิดคลี่คลาย
ขั้นตอนการต่ออายุ OCWC และ TD รับรองบัญชีรายชื่อ แรงงานกัมพูชาที่นำเข้าตาม MOU เพื่อทำงานในปีที่ 5 - 6
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ก.แรงงาน เตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดัง ให้เงินเดือนสูง ทำงานที่บ้านได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนเบอร์ติดต่อสำนักงานชั่วคราว
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
แนวทางการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างรัฐ MOU
แนวทางการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างรัฐ MOU
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส2
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ การอนุญาตย้ายสำนักงาน ของบริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส จำกัด
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนสิงหาคม 2564
คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 < 1 2 3 4 >  Last ›