เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560 ให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้มีการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อประโยชน์ในการรับงาน  ไปทำที่บ้านและสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กรมการจัดหางาน สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ณ บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หรือติดต่อโทรศัพท์ 056-257036 ต่อ 17 งานแนะแนวอาชีพ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่จะขอจดทะเบียนรับงานไปทำที่บ้านดังนี้

คุณสมบัติผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1) กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

1.3 มีสถานที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง 

2) กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นกลุ่มบุคคล

2.1 มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้เลือก2.2 สมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้นำกลุ่ม

2.3 สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น

2.4 มีสถานที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน