แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน RSS

 

แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม