แรงงานต่างด้าว MOU ที่ครบวาระการจ้าง 2 ปี และ 4 ปี ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดแล้วสามารถยื่นขอใหม่ได้ ภายใน 4 ต.ค.64 RSS