คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร จะต้องมีเอกสารสำคัญพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ RSS