ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ การอนุญาตย้ายสำนักงาน ของบริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส จำกัด RSS