แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) RSS

 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042-412860 ต่อ 16