ประกาศการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตามมติครม. 5 ก.ค.65 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ RSS

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

             คนต่างด้าวที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) ต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 แม้คนต่างด้าวจะยังไม่ได้รับการอนุมัติ Name List

             ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุมัติ Name List แล้ว นายจ้างจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงแรงงาน