นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 แม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติ Name list คนต่างด้าวก็สามารถอยู่และทำงานได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 RSS