ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ประสบปัญหาการลงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 RSS

 

เพิ่มช่องทางการติดต่อ สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ 

ประสบปัญหาการลงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65