โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ RSS

 

นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร "การทำดอกไม้จันทน์" ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน