โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "หลักสูตรการเป็นวิทยากร" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย