กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 3

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดนนทบุรี 
          กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 3
              เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564