กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง

 

          โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก  และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง
                                โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนนทบุรี
                                                   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
              ณ ห้องประชุมมูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี