กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ปี 2565

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565
                      กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
                         เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565
          ฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าวหน้าเทอริยาก ปลาซาบะ และไก่"
ณ โรงเรียนสัณฐิติศึกษา ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี