การอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการฯ จังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม แวนด้า แกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุนทรี วิลาทอง จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  


สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวคิด และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ