จังหวัดนนทบุรี เปิดให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ จัดทำบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) กลุ่ม บต. 23 และกลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ บต.48

 

จังหวัดนนทบุรี เปิดให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ จัดทำบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) กลุ่ม บต. 23 และกลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ บต.48 ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยการลงทะเบียนจองคิวทางระบบออนไลน์ https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard และนำหลักฐานส่งศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันนัดทำบัตรฯ ล่วงหน้า 2 วัน

ที่มา:ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1สาขาจังหวัดนนทบุรี


แรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ส.ค.64 (บต.23) เริ่มดำเนินการจัดทำบัตรสีชมพู ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.- 30 เม.ย.64 (เฉพาะวันทำการ) เพื่อสะดวกและรวดเร็วขอให้นำเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ทะเบียนภาค 1 นนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณอำเภอบางใหญ่ ตรวจสอบเอกสารและบันทึกล่วงหน้าก่อน 2 วัน ก่อนนำแรงงานต่างด้าวมาทำบัตรสีชมพู


แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธ.ค.63 (บต. 48) เริ่มดำเนินการทำบัตรสีชมพูตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 30 ก.ย. 64 (เฉพาะวันทำการ) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขอให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์ทะเบียนภาค 1 นนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณอำเภอบางใหญ่ ตรวจสอบเอกสารและบันทึกล่วงหน้าก่อน 2 วัน ก่อนนำแรงงานต่างด้าวมาทำบัตรสีชมพู