ขอเชิญประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว 18 มีนาคม 2564