ประกาศ จากสำนักงานทะเบียนกลาง ระงับการจัดทำและปรับปรุงประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ชั่วคราว ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ลดลง