ระวัง! กลุ่มบุคคลไม่หวังดีให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง