ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน แม่บ้านใจดี
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564
หนังสือเผยแพร่งบทดสองประจำเดือนและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ