ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2563
รายงานความเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนกันยายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานความเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563
รายงานความเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายงานความเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนมิถุนายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือนมิถุนายน 2563
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563
รายงานการเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนพฤษภาคม 2563
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563
รายงานการเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง เดือนเมษายน 2563
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือนเมษายน 2563
งบทดลอง เดือนเมษายน 2563