กกจ. ประชุมหารือข้อตกลงการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรอิสราเอลระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมการจัดหางาน โดยนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐอิสราเอล และรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยในเรื่องการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรอิสราเอล ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและอิสราเอล และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านประชากรและการตรวจคนเข้าเมืองรัฐอิสราเอล ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน