ก.แรงงาน เปิดประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ ร่วมเตรียมแผนส่งออกแรงงานทันทีหลังโค

 

    วันที่ 20 มิถุนายน 2563  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “การประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ กว่า 80 บริษัท  เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ทันที เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน  พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางพรปวีณ์ วิชิต  นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล และ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ   รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมงาน  ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

     โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไป ต้องหยุดงานขาดรายได้ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีรายได้สูงขึ้น ประกอบกับ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ร่วมกับภาคเอกชน เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้งานทำอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงทักษะด้านภาษา    
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยและในต่างประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของประเทศไทย เช่น  ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี  ญี่ปุ่น  และในยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดส่งแรงงานไทย ในภาพรวมทำให้เป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อม ให้สามารถจัดส่งแรงงานไทยที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศหลังวิกฤติโควิด - 19 ได้ทันที หากรัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการเดินทางระหว่างประเทศให้สามารถเดินทางได้ตามปกติ จึงจัดได้การประชุมฯ นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ กว่า 80 บริษัท ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ให้ภาครัฐสามารถเตรียมแผนการจัดส่งแรงงานได้ทันทีเมื่อประเทศปลายทางเปิดรับแรงงานไทย

        อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้อง    ตามกฎหมายนั้น มีทั้งหมด 5 วิธี ได้แก่ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง ได้แก่ โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน  โครงการ IM :ประเทศญี่ปุ่น  โครงการ EPS :สาธารณรัฐเกาหลี โครงการ TIC :ประเทศอิสราเอล  3. การเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง  4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน  และ 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ซึ่งคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจเดินทางและควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบโดยศึกษาเงื่อนไขในสัญญาจ้างอย่างละเอียด กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศที่จะเดินทางไปทำงานซึ่งสัญญาจ้างนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานแรงงานไทยหรือสถานทูต/กรมการกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ