อธิบดีกกจ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3


โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ดังนี้

1.หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของแรงงานที่จะเข้าร่วมใช้บริการสถานที่กักกันที่กรมการจัดหางานกำหนด 

2. วิธีการพิจารณาสถานที่กักกันสำหรับแรงงานที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ 

3. กระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายละเอียดของสถานที่กักกันทางเลือกที่เสนอแพ็คเกจราคาให้กับกรมการจัดหางาน